Dobrodošli u Preporod!

  Preporod je organizacija za pomoć zavisnicima od psiho aktivnih supstanci i njihovim porodicama. Postojimo od 2006.godine i najiskusniji smo u tretiranju zavisnosti van institucija sistema u Crnoj Gori. Imamo specifično razvijene razne servise podrške i pomoći zavisnicima/cama i njihovim porodicama. Shvatili smo da život u sebi nosi puno vrijednije stvari od svakodnevne potrage za sredstvom naše zavisnosti i tu spoznaju želimo prenijeti drugima. U borbi protiv zavisnosti i odabiru saradnika i partnera, vjerujemo samo rezultatima.

  Aktuelnosti

  Svjetski dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge
  Ove godine za 26. jun, Svjetski dan borbe protiv zloupotrebe i krijumčarenja droge, Preporod slavi devet godina postojanja. Za deveti rođendan, u saradnji sa Fondacijom Ćano Koprivica, Preporod objavljuje:

  OTVOREN KONKURS ZA NAGRADU ANTI DOP AMBASADOR 2015

  ANTI DOP AMBASADOR 2015

  za pojedince, medije, državne institucije, udruženja i nevladine organizacije – koji su na najdjelotvorniji ili najzapaženiji način doprinijeli borbi protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

  Cilj konkursa je da prepozna, prizna i javno istakne pojedince, medije, institucije, udruženja i nevladine organizacije koji svojim radom i djelima daju primjer drugima i postavljaju standarde kojima bi trebalo težiti kada je u pitanju borba protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Istovremeno, cilj nagrade je smanjenje stigme i diskriminacije, kao i promovisanje solidarnosti, prihvatanje različitosti i preuzimanje odgovornosti. Ne manje bitan cilj nagrade je da ukaže na značaj ove borbe imajući u vidu da je narkomanija problem svih nas i nerijetko se naziva „kugom 21. vijeka“.

  Nagrada ANTI DOP AMBASADOR se dodjeljuje u dvije kategorije:

  • Nagrada za građanski doprinos
  • Nagrada za medijski doprinos

  Rok za prijavljivanje je 26. novembar 2015.

  Pravo učešća imaju pojedinci, državne institucije, udruženja i nevladine organizacije iz Crne Gore, kao i mediji koji posluju u CG, čiji opseg djelovanja obuhvata direktno ili indirektno borbu protiv zloupotrebe psihoaktivnih supstanci.

  Za kategoriju za građanski doprinos mogu se prijaviti svi pojedinci, privredna društva, državne institucije i nevladine organizacije koji posluju na teritoriji Crne Gore i okruženja, a koji su svojim radom pokazali razumijevanje za problematiku bolesti zavisnosti te u skladu sa njim učinili da se smanji stepen zavisnosti ili njene štetne posljedice, odnosno, uticali na povećanje svijesti o problemu zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, te uticali na smanjenje stigme i diskriminacije, a zagovarali poštovanje ličnosti i njene različitosti.

  Za kategoriju medijski doprinos mogu se prijaviti svi novinari/ke i medijske kuće koji posluju na teritoriji Crne Gore, a koji su pokazali razumijevanje za problematiku zavisnosti i u skladu sa dometom profesije, uticali na podizanje svijesti o štetnim posljedicama zloupotrebe droge, te o diskriminišućem položaju i stigmatizaciji zavisnika/ca o drogama i njihovih porodica.

  Kriterijumi za ocjenjivanje:

  Za građanski doprinos:

  • Svaki pojedinac koji je pokazao razumijevanje i u skladu sa njim dao doprinos u rješavanju problema zavisnosti (dobrotvorne aktivnosti, materijalne donacije, besplatne profesionalne usluge, volonterizam i sl.) bilo da se njime bavi primarno ili sekundarno,
  • Pojedinac/ustanova koji/a je u svom radu pokazao/la inovativnost, posvećenost, odgovornost, humanost, solidarnost, ili je kroz neke druge osobine uspjela da pokrene promjenu ili svijest o potrebi za istom,
  • Ustanova koja brine o svojim korisnicima/društvu na odgovarajući način, pritom prateći razvoj potreba i pronalazeći načine da se iste zadovolje,
  • Ustanova koja (ukoliko je primarno u opisu njenog posla rad sa zavisnicama/cima ili rad po pitanju problema zavisnosti uopšteno) mimo proceduralnog i formalnog obavljanja svojih dužnosti, uz korištenje adekvatnih tehnika i metoda, pokaže da je u svom radu dodala notu odgovornosti i senzibiliteta prema drugom i u skladu sa tim ostvarila svoju ulogu odgovornih institucija,
  • Ustanova koja pokaže da je u svom djelovanju (u skladu sa potrebom) imala u vidu potrebu za interdisciplinarnim radom, sinhronizovanim djelovanjem, a u cilju najboljeg uticaja na problem zavisnosti i s njim povezanih posljedica.

  Za medijski doprinos:

  • Objavljen zavidan broj članaka/priloga/emisije o aktuelnim dešavanjima kada je u pitanju bolest zavisnosti i njene posljedice, kao i o radu državnih i privatnih organizacija na nivou primarne, sekundarne ili tercijarne prevencije, …
  • Dobijene informacije su prenesene na način da ne remete njihovu suštinu, sadržaj ni cilj,
  • Prenesene informacije i teme članka su potkrijepljene adekvatnom terminološkom povezanošću, kao i sa odgovarajućom dozom senzibiliteta za oblast o kojoj se govori/piše,
  • Članak/prilog/emisija ima za cilj pozitivan uticaj na svijest građana ili uticanje na rješavanje utvrđenih problemam individue ili grupa koje trpe posljedice zavisnosti,
  • Članak/prilog/emisija nema poruku koja stigmatizuje, diskriminiše ili na bilo koji drugi način negativno utiče na osobe sa problemom zavisnosti,
  • Članak/prilog/emisija ne pruža netačne informacije ili iskrivljenu poruku.

  Nominacije mogu podnijeti svi zainteresovani pojedinci, mediji, institucije, udruženja i nevladine organizacije, sa mogućnošću samoprijavljivanja.

  Prijavne formulare možete naći na ovom linku za građanski doprinos, i na ovom linku za medijski doprinos, a za više informacija se možete obratiti kancelariji NVO Preporod putem e-maila preporod@t-com.me.

  Prijavni formular je poželjno popuniti u cjelosti a svu dodatnu dokumentaciju priključiti uz prijavu. Popunjen prijavni formular možete poslati do 26.novembra 2015. godine na e-mail preporod@t-com.me.

  Poziv mladima za učešće na Anti-Dop kampovima

  NVO Preporod, u okviru projekta ’’Anti-Dop Ambasadori bez granica’’, poziva mlade (učenike koji završavaju I i II razred srednje škole) da se prijave za pohađanje ljetnjih, edukativno-zabavnih kampova koji imaju za cilj da formiraju mrežu vršnjačkih edukatora, Anti-Dop Ambasadora iz prekograničnog regiona CG-BiH, koji će putem tehnika primarne prevencije u svojim zajednicama podizati nivo znanja o problemu konzumiranja psiho-aktivnih supstanci, kao i da šire svijest o problematici bolesti zavisnosti uopšte.

  Glavna aktivnost projekta su dva sedmodnevna omladinska kampa (prvi u Crnoj Gori – Vučje 26. jul - 1. avgust, drugi u BiH – Neum, od 16. - 22.avgusta), gdje će učešće uzeti 80 djece. Na kampovima, koji su predviđeni za ljetnji raspust, djeca će biti edukovana na više tematskih polja, kao što su primarna prevencija narkomanije, liderstvo i komunikacione vještine, kulturna razmjena i uspostavljanje prekogranične mreže vršnjačkih edukatora. Kampovi su besplatni za djecu, a edukacije i treninge će voditi provjereni tim stručnjaka iz Crne Gore i BiH. Nakon kampova, djeca se vraćaju svojim zajednicama i među svojim vršnjacima prenose stečena znanja.

  Iz Crne Gore, pravo učešća ima 40 učenika koji upravo završavaju I ili II razred srednje škole, a koji dolaze iz 9 opština iz preko-granične regije (Nikšić, Žabljak, Šavnik, Plužine, Pljevlja, Kolašin, Mojkovac, Berane, Bijelo Polje). Prijavljivanje za kampove se vrši na veb stranici: http://www.antidopambasadori.org/cg/. Krajnji rok za prijavu je 20. jun 2015. Napomena: Jedan učesnik pohađa jedan kamp, a učesnike i sastav kampova određuje mješovita selekciona komisija.

  Projekat ’’Anti-Dop Ambasadori bez granica’’ sprovode NVO Preporod iz Nikšića i Asocijacija PROI iz Sarajeva, a finansira ga Evropska Unija iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) u sklopu Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Bosna i Hercegovina. Projekat traje 20 mjeseci.

  Tri Balkan projekat
  Novi projekat NVO Preporod“TRI BALKAN“

  NVO Preporod u partnerstvu sa Svjetskom federacijom za borbu protiv droga (WFAD) i u saradnji sa NVO Proslavi Oporavak iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina, NVO Izlazak iz Beograda i Restart iz Novog Sada, Srbija, otpočela je implementaciju projekta "Tri Balkan", projekta za unapređenje saradnje među institucijama, nevladinim organizacijama, i ostalim učesnicima u rješavanju problema sa zavisnošću, u Balkanskoj regiji, a u trajanju od 12 mjeseci. Sve četiri organizacije sa područja bivše SFRJ godinama uspješno rade na motivaciji i resocijalizaciji zavisnika/ca o drogama, kao i na polju primarne prevencije zloupotrebe droga.

  Osnovna ideja projekta je mapiranje i identifikacija dobrih strana i slabosti dosadašnje saradnje među nevladinim organizacijama i državnim institucijama tri navedene zemlje kao i unapređenje saradnje među NVO putem treninga propagiranja. Osim toga, cilj projekta je i da kreira polaznu tačku za dugoročnu saradnju putem sakupljanja informacija o aktivnostima koje obavljaju državne organizacije i organizacije civilnog sektora u regionu tri države na polju zloupotrebe psihoaktivih supstanci u cilju razvijanja procjene potreba i plana akcije.

  Tri Balkan projekat
  Od projekta se očekuje da kroz procjenu potreba postavi osnovu za dugoročni razvoj, raznih aktera iz ove oblasti. Unaprijeđenom i formalizovanom saradnjom među akterima borbe protiv zloupotrebe droga, na području tri države učesnice projekta, očekuje se dugoročno poboljašanje kako ukupnog položaja marginalizovane grupe zavisnika/ca tako i njihove samostalnosti i jednakosti u društvu.

  Projekat je podržao Forum Syd, a budući da smo dugogodišnji članovi Svjetske federacije za borbu protiv droga (WFAD), NVO Preporod će postići još bolje rezultate kroz uspostavljanje i produbljivanje saradnje među organizacijama koje djeluju na polju prevencije zloupotrebe droga u našem regionu.

  Organizacije koje se bave istom problematikom mogu popuniti upitnik na linku: https://docs.google.com/forms/d/1Sq_5ShSTMzCcMu1gPrAHhn6Mb8DwooaHi36NvwDOQio/edit i proslijediti ga na našu e-mail adresu preporod@t-com.me kako bismo prikupili informacije o tim organizacijama, mapirali ih i uspostavili bolju saradnju u cilju postizanja naše misije.

  Anti-dop ambasadori bez granica
  Anti-Dop Ambasadori bez granica

  Konferencija za štampu, koja je održana 21.04.2015. godine u EU Info Centru u Podgorici, bila je prva javna aktivnost kojom je ozvaničen početak projekta "Anti-Dop Ambasadori bez granica" . Projekat sprovode zajedno Preporod i Udruženje PROI iz Sarajeva sa koaplikantom ’’JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica’’.

  Sveukupni cilj projekta je jačanje socijalne kohezije stanovništva i institucija u prekograničnom regionu kroz doprinose u borbi protiv zloupotrebe droga.

  Specifični cilj projekta je smanjenje rizika zloupotrebe droga među mladima kroz akcije podizanja svijesti i multidisciplinarni pristup (sinergija civilnog sektora, javnih institucija i inicijative mladih).

  Osnovna ideja projekta je da kreiramo mrežu vršnjačkih edukatora, Anti-Dop Ambasadora iz prekograničnog regiona CG-BiH, koji će putem tehnika primarne prevencije u svojim zajednicama podizati svijest o problemu konzumiranja psiho-aktivnih supstanci. Tako, borbu protiv zloupotrebe droga vodimo posredstvom mehanizama vršnjačke edukacije i primarne prevencije.

  Glavna aktivnost projekta su dva sedmodnevna omladinska kampa (prvi u CG, drugi u BiH),gdje će učešće uzeti 80 djece koju ćemo edukovati na više tematskih polja, kao što su primarna prevencija narkomanije, liderstvo i komunikacione vještine, kulturna razmjena i uspostavljanje prekogranične mreže vršnjačkih edukatora. Kampovi su besplatni za djecu, a prijave je moguće poslati putem veb stranice: www.antidopambasadori.org i FB naloga: https://www.facebook.com/antidopambasadori?fref=ts.

  Anti-dop ambasadori bez granica
  Bitno je istaći da će se prvi put i u Crnoj Gori u BiH primijeniti edukativni program primarne prevencije narkomanije „Unplugged / Imam stav“, koji širom Evrope već donosi zapažene rezultate.

  Tako obučeni, Anti-Dop Ambasadori će se vratiti u svoje sredine i znanja stečena na kampovima dijeliće sa svojim vršnjacima.

  Takođe, želimo podići svijest o ulozi institucije porodice u prevenciji zavisnosti među roditeljima adolescenata.

  Najmanje 200 roditelja adolescenata iz preko-granične regije će kroz 40 radionica povećati svoj nivo znanja po pitanju zloupotrebe droga i njihovih posledica, kao i svijest o značaju uloge roditelja i ostalih članova porodice u prevenciji zavisnosti.

  Dugogodišnje prekogranično partnerstvo među NVO i institucijama koje funkcionišu u ovoj oblasti, će biti učvršćeno kroz organizovanje multi sektorskih sastanaka koje će pohađati predstavnici relevantnih aktera iz BiH i CG. Tokom sastanka akteri će kreirati kontakte na polju obrazovanja u oblasti prevencije droga i analizirati prekogranične potencijale na tom polju. Drugi cilj ovog sastanka ce biti kreiranje Memoranduma prekogranične saradnje koji ce biti potpisan na kraju projekta.

  Anti-dop ambasadori bez granica
  Sledeći očekivani rezultat je širenje socijalne svijesti o problemu droge kroz uspješnu promociju projekta u medijima. Rezultat će biti izveden kroz nekoliko aktivnosti fokusiranih uglavnom na lokalne i regionalne medije, internet kampanju, ukljucujuci web sajt i objave i informisanje preko društvenih mreža.

  Gradovi koji su obuhvaćeni projektom u Crnoj Gori su (Nikšić, Plužine, Šavnik, Pljevlja, Žabljak, Mojkovac, Kolašin, Bijelo Polje, Berane), a u BiH (Trebinje, Bileća, Gacko, Kalinovik, Rogatica, Stolac, Goražde, Sarajevo i Mostar).

  Projekat “Anti-Dop Ambasadori bez granica” finansira Evropska Unija iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA 2007-2013) u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora - Bosna i Hercegovina u vrijednosti od 198.962€.

  I na kraju, imamo potrebu da iskažemo zadovoljstvo što je EU prepoznala značaj ovog činjenja i pomogla ne bi li stvari učinili boljim, kada je problematika zloupotrebe droga u pitanju. Mnogo je važno da sa ovog nivoa pričamo o ovoj pošasti, koju ne bez razloga, često nazivaju kugom 21. vijeka.

  KRŠĆANSKA DRUŽENJA 9. konferencija bivših zavisnika će se i ove godine održati u Sarajevu od 27.03.-29.03.2015. tradicionalno u hotelu Hollywood.

  Ideja za „Kršćanska druženja“ je potekla od nekoliko momaka koji su imali želju da ponovo vide one sa kojima su, za vrijeme rehabilitacije, živjeli u terapijskim zajednicama. Sve je počelo u martu 2006. godine, kada je ta naizgled „mala“ ideja okupila veliki broj ljudi. Tada je postalo jasno da bi ideja o organizovanju ovih susreta mogla prerasti u nešto puno veće i biti od velike koristi za bivše zavisnike. Kako se radi o kršćanskoj konferenciji, ljudi koji se okupljaju na ovom događaju su uglavnom oni koji su upoznali i živjeli Božiju ljubav i milost sa područja cijelog regiona. Na prvom događaju ove vrste, skupilo se 40-ak ljudi i ta prva godina je bila zaista posebna. Nakon toga, druženja su se nastavila redovno održavati svake godine, a broj učesnika raste iz godine u godinu. Šeste godine je broj učesnika bio najveći, 170 ljudi je došlo razmjeniti iskustva, podstaknuti se na daljni napredak i umrežiti se. Kroz ovakva okupljanja su mnogi pojedinci osjetili podsticaj da pokrenu rad sa zavisnicima u lokalnim zajednicama, čime daju značajan doprinos u globalnoj borbi protiv zavisnosti. Cilj svega toga je da pojedinac kroz ovakva druženja dobije ohrabrenje da istraje i održi zdrav način života uz sve životne probleme na koje nailazi.

  U vezi sa svim detaljima vezanim za Konferenciju za zainteresovane pojedince i organizacije iz Crne Gore možete kontaktirati Preporod, na +382 67 423 995 i mail preporod@t-com.me

  NVO “Preporod”, povodom 26.juna, svog osmog rođendana i Svjetskog dana borbe protiv zloupotrebe droga i krijumčarenja droga

  Svjetski dan borbe protiv zloupotrebe droga i krijumčarenja droga
  U Preporodu, danas poslije osam godine podrške i pomoći zavisnicima i nihovim porodicama, zadovoljni smo postignutim i vidimo realiziovanim mnoge naše ciljeve. Vidimo obnovljene živote mnogih mladih ljudi koji su nam se obratili te obnovljene cijele porodice. Za taj vremenski period Preporodu su se za pomoć obraćali zavisnici/ce iz cijele Crne Gore. Od svog početka broj ljudi koji se obraćaju za pomoć Preporodu je u stalnom porastu, što je s jedne strane pohvalno, obzirom da bivamo u prilici da pomognemo većem broju zavisnika/ca, ali opet s druge strane ukazuje na problem koji je svjetski trend, a to je da droga poprima sve veće razmjere, pogotovo kod mladih ljudi.

  Ovi dani su i prilika da se osvrnemo i na postignuća u proteklih godinu dana. Preporod je u periodu od juna 2013. do juna 2014. bio adresa na kojoj je pomoć, podršku ili savjet zatražilo 118 korisnika, što zavisnika/ca, što članova njihovih porodica. Primjećujemo da su motivacioni intervjui za prihvatanje dugotrajnog stacionarnog tretmana (33,8%), besplatna telefonska linija (16,1), kao i savjetovalište za roditelje aktivnih zavisnika (15,3%) bili najpotrebniji servisi našim korisnicima u ovom periodu. Procenat prisutnosti muškaraca(66,1%) kao korisnika usluga za ovaj period je veći nego kada je u pitanju ženski pol (33,9%). Pohvalna je činjenica da smo nakon procesa motivacije, na dugotrajno stacionarno liječenje u komune širom Evrope uputili više od polovine onih koji su koristili uslugu motivacionog intervjua (52%). Takođe, 3,4% od ukupnog broja se javilo Preporodu kako bi koristili uslugu savjetovališta za zavisnike/ce koji su zaraženi krvno prenosivim infekcijama HCV/HIV, mogućnost psihoterapije 6,4 %, i pomoć u resocijalizaciji 4,2%. Ubjeđenja smo da smo ranijim uvođenjem prve besplatne SOS linije u Crnoj Gori, za zavisnike i njihove porodice, značajno unaprijedili mogućnosti kontaktiranja organizacije te samim tim i dostupnost servisa koje obezbjeđujemo, o čemu govori i detalj da je ova linija u naznačenom periodu pozivana skoro 90 puta.

  Saradnja sa rehabilitacionim centrima i komunama u zemlji, regionu, a i šire je i dalje na visokom nivou. Zahvaljujući projektima koje smo realizovali u prethodnoj godini proširili smo saradnju i sa državnim organima. Smatramo da se ovakvim pristupom širi svijest o ozbiljnosti ovog problema, ali i kreiranju mogućnosti za zajedničko i sveobuhvatnije djelovanje. Vjerujemo da je naša organizacija uspjela da djeluje na način koji je u svakom pojedinačnom slučaju bio najbolji mogući ili bar najbolji od onih koje smo poznavali. Nastavićemo i dalje da tražimo najbolja rešenja i metode kako bismo uticali na smanjenje ukupnog broja zavisnika/ca, te uticali na to da naše društvo bude zdravije. Članstvo u krovnim evropskim i svjetskim institucijama i partnerstva sa organizacijama sa svih kontinenata nam baš olakšavaju ovu misiju.

  Na kraju, smatramo da je važno da budemo savjesni i svjesni i da u tom pravcu svako od nas djeluje, bez predrasuda, sa jasnim razumijevanjem da naše postupanje nikad nije neutralno, već i naše nečinjenje dovodi do produženja stanja onakvog kakvim ono ne treba biti. Trebamo znati da je problem pojedinca, odnosno jednog zavisnika, problem i čitave porodice, a u nastavku i cjelokupnog društva. Problem zavisnosti je postao očigledan problem, da bi smo pred njim sklanjali pogled. Onima koji su pogođeni ovom bolešću, pomoć i pažnja su potrebni ne samo danas, kad svi o tome pričamo. Već svakodnevno.

  Hvala svima koji su na bilo koji način uticali da naša borba uspije i da se Preporod nađe na mjestu na kojem je.

  Otvoreno pismo povodom zanemarivanja zavisnika/ca i njihovih porodica od strane Savjeta za zastitu od diskriminacije

  Poštovani g-dine Ministre Numanović i g-dine Savjetniče Kojičić,

  Kontaktiram Vas u ime NVO Preporod, i elementarno je vaspitano da Vam nas na samom startu kratko predstavim. Postojimo skoro osam godina i začetnici smo vaninstitucionalnog tretmana zavisnosti u Crnoj Gori. Imamo specifično razvijene razne servise podrške zavisnicima/cama i njihovim porodicama. Koristeći neke od njih, do sada je stabilnu apstinenciju postiglo više desetina momaka i cura iz cijele Crne Gore. Zbog svog činjenja smo na listama partnera i saradnika krovnih svjetskih institucija koje tretiraju problematiku bolesti zavisnosti. [ čitajte dalje ]

  PREPOROD

  kancelarija: +382 (0) 40 213 043
  Besplatna tel. linija: 0800 81400
  Dežurni tel.: +382 (0) 67 423 995
  e-mail: preporod@t-com.me
  web: www.preporod.me
  Gojka Garčevića bb,
  81400 Nikšić, Crna Gora
  twitter: @NVOPreporod
  facebook: nvo.preporod